Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2010

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΜF

EΥΡΩ [80 000 000 000]
ΣYΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
μεταξύ
ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩ:
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ
και
του KfW,
που υπόκειται στις οδηγίες,
τελεί υπό την εγγύηση
και ενεργεί προς το δημόσιο συμφέρον
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,
ως Δανειστών
και
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ως Δανειολήπτη
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ως Αντιπροσώπου του Δανειολήπτη
8 ΜΑΪΟΥ 2010
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (η «Σύμβαση»)
συνάπτεται από και μεταξύ:
(Α) των ακόλουθων Κρατών Μελών των οποίων νόμισμα είναι το ευρώ: Βασίλειο του Βελγίου, Ιρλανδία, Βασίλειο της Ισπανίας, Γαλλική Δημοκρατία, Ιταλική Δημοκρατία, Κυπριακή Δημοκρατία, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, Δημοκρατία της Μάλτας, Βασίλειο των Κάτω Χωρών, Δημοκρατία της Αυστρίας, Πορτογαλική Δημοκρατία, Δημοκρατία της Σλοβενίας, Σλοβακική Δημοκρατία και Δημοκρατία της Φινλανδίας, αντιπροσωπευόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής αναφερόμενη ως η «Επιτροπή») και του KfW που υπόκειται στις οδηγίες, τελεί υπό την εγγύηση και ενεργεί προς το δημόσιο συμφέρον της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (εφεξής αναφερόμενα ως «Δανειστές» και το καθένα ως «Δανειστής»),
(Β) της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενη ως «Ελλάδα» ή ο «Δανειολήπτης»), που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, και
(Γ) της Τράπεζας της Ελλάδος, που ενεργεί ως αντιπρόσωπος για λογαριασμό του Δανειολήπτη (εφεξής αναφερόμενη ως «Αντιπρόσωπος του Δανειολήπτη») που εκπροσωπείται από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
 (1) Η Ελλάδα στις 23 Απριλίου 2010 υπέβαλε αίτηση για διμερή δάνεια από τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη των οποίων το νόμισμα είναι το ευρώ σύμφωνα με την Δήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ της 25ης Μαρτίου 2010 και τη Δήλωση της Ευρωομάδας της 11ης Απριλίου 2010.
(2) Σύμφωνα με το αίτημα αυτό, οι εκπρόσωποι των Κρατών Μελών των οποίων το νόμισμα είναι το ευρώ (τα «Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης»), εκτός από την Ελλάδα, αποφάσισαν στις 2 Μαΐου 2010 να παρέχουν στήριξη σταθερότητας στην Ελλάδα σε διακυβερνητικό πλαίσιο, μέσω κοινά οργανωμένων (ή κοινά οργανωμένου κεφαλαίου) διμερών δανείων.
(3) Τα δάνεια χορηγούνται σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (το «Δ.Ν.Τ.») βάσει ενός διακανονισμού χρηματοδότησης άμεσης ετοιμότητας (ο «Διακανονισμός Χρηματοδότησης Άμεσης Ετοιμότητας του Δ.Ν.Τ.»)
(4) Οι εκπρόσωποι των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν στις 5 Μαΐου 2010 να αναθέσουν στην Επιτροπή καθήκοντα συντονισμού και διαχείρισης των συντονισμένων διμερών δανείων, όπως ορίζονται στη Συμφωνία μεταξύ των Πιστωτών, που συνάφθηκε στις 8 Μαΐου 2010 (η «Συμφωνία μεταξύ των Πιστωτών»).
(5) Οι Δανειστές σε όλες τις λειτουργίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, αντιπροσωπεύονται από την Επιτροπή και ενεργούν μέσω αυτής. Οι Δανειστές έχουν συμφωνήσει να ενεργούν με συντονισμένο τρόπο και να διοχετεύουν την επικοινωνία τους στην Επιτροπή μέσω του Προέδρου της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ.
(6) Μέτρα που αφορούν το συντονισμό και την επιτήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας της Ελλάδας και ορίζουν κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής για την Ελλάδα, θα καθορισθούν με απόφαση του Συμβουλίου δυνάμει των Άρθρων 126(9) και 136 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η «ΣΛΕΕ») και η παρεχόμενη προς την Ελλάδα στήριξη συναρτάται με τη συμμόρφωση της Ελλάδας σε μέτρα που συνάδουν με την εν..............
(7) Η διαθεσιμότητα του πρώτου Δανείου εξαρτάται από την υπογραφή του Μνημονίου Συνεννόησης και την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης.
(8) Η διαθεσιμότητα των Δανείων που έπονται του πρώτου εξαρτάται από τη θετική απόφαση των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης (εκτός της Ελλάδας) μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής «ΕΚΤ»), με βάση τα πορίσματα της επαλήθευσης από την Επιτροπή ότι η εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής του Δανειολήπτη συμφωνεί με το πρόγραμμα προσαρμογής ή όποιους άλλους όρους προβλέπονται στην απόφαση του Συμβουλίου δυνάμει των Άρθρων 126 (9) και 136 της ΣΛΕΕ και του Μνημονίου Συνεννόησης.
(9) Η Επιτροπή ανοίγει έναν λογαριασμό στο όνομα των Δανειστών στην ΕΚΤ, που χρησιμοποιείται για την διενέργεια όλων των πληρωμών εκ μέρους των Δανειστών και του Δανειολήπτη, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης.
(10) Η Ελλάδα έχει ορίσει την Τράπεζα της Ελλάδας ως αντιπρόσωπό της για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης.
(11) Κατάλληλα μέτρα που σχετίζονται με την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων ατασθαλιών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την στήριξη που παρέχεται από την παρούσα Σύμβαση ή την αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων που θα αναληφθούν με βάση αυτή, λαμβάνονται από τις αρχές του Δανειολήπτη.
(12) Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις, ανάλογα με την περίπτωση.

(13) Δεδομένης της ανάγκης για ορισμένους Δανειστές να ολοκληρώσουν εθνικές διαδικασίες (που περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, την κοινοβουλευτική έγκριση) πριν να είναι σε θέση να δεσμευθούν για να συμμετέχουν στη χρηματοδότηση των δανείων που θα χορηγηθούν στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, τα αρχικά Δάνεια ενδέχεται να πρέπει να χρηματοδοτηθούν μόνο από ορισμένους Δανειστές, με επακόλουθη ανακατανομή των συμμετοχών, όπως και όταν οι διαδικασίες αυτές ολοκληρωθούν.
(14)  Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας («Γερμανία») έχει ορίσει το KfW ως Δανειστή για λογαριασμό της Γερμανίας για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης. Ως εκ τούτου, οι αναφορές στο KfW ως Δανειστή αφορούν το KfW, που υπόκειται στις οδηγίες, τελεί υπό την εγγύηση και ενεργεί για το δημόσιο συμφέρον της Γερμανίας.
Ως εκ τούτου, τα μέρη συμφώνησαν τα εξής:
1. Η ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ
(1) Οι Δανειστές καθιστούν διαθέσιμη στο Δανειολήπτη μια δανειακή διευκόλυνση (εφεξής αναφερόμενη ως η «Δανειακή Διευκόλυνση») σε ευρώ για ένα συνολικό ποσό κεφαλαίου ύψους μέχρι ογδόντα δις Ευρώ [80 000 000 000], και υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις του Μνημονίου Συνεννόησης και της παρούσας Σύμβασης.
(2) Το μέγιστο ποσό που κάθε Δανειστής συνεισφέρει σε σχέση με τη Δανειακή Διευκόλυνση είναι το ποσό που έχει καθορισθεί δίπλα στο όνομά του κάτω από την επικεφαλίδα «Δέσμευση» στο Παράρτημα 1, όπως αυτό αναλόγως δύναται να αυξηθεί, ακυρωθεί ή μειωθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και της Συμφωνίας μεταξύ των Πιστωτών (για κάθε Δανειστή, η «Δέσμευσή» του και το σύνολο των Δεσμεύσεών τους ισούται με τη «Συνολική Δέσμευση»).
(3) Ο Δανειολήπτης χρησιμοποιεί όλα τα ποσά που δανείζεται σύμφωνα με τη Δανειακή Διευκόλυνση τηρώντας τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Μνημόνιο Συνεννόησης.
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ
(1) Οι υποχρεώσεις του κάθε Δανειστή σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση είναι ατομικές. Αδυναμία ενός Δανειστή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις οποιουδήποτε άλλου Δανειστή σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Κάθε Δανειστής δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις άλλου Δανειστή που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.
(2) Τα δικαιώματα του κάθε Δανειστή που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση, είναι διακριτά και ανεξάρτητα δικαιώματα και κάθε χρέος του Δανειολήπτη που απορρέει από τη Σύμβαση αυτή προς έναν Δανειστή, αποτελεί ένα διακριτό και ανεξάρτητο χρέος. Ο Δανειολήπτης οφείλει να μην δίνει προτεραιότητα σε έναν Δανειστή έναντι των άλλων Δανειστών.
(3) Οι Δανειστές και ο Δανειολήπτης δεν επιτρέπεται να εκχωρήσουν ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο να μεταβιβάσουν οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις τους (ή, όσον αφορά τους Δανειστές, να συνάπτουν συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο μέρος με σκοπό να μεταβιβάσουν το σύνολο ή μέρος της συμμετοχής τους προς το Δανειολήπτη ή το σύνολο ή μέρος των κινδύνων και των ωφελειών που απορρέουν από την συμμετοχή τους στην παρούσα Σύμβαση) χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση όλων των Δανειστών.
(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 2 (3) ανωτέρω, ένας Δανειστής έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει ή/και να μεταβιβάσει:
     (α) μέρος (αλλά όχι το σύνολο) των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από ένα Δάνειο στο πλαίσιο της ανακατανομής των συμμετοχών των Δανειστών (όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 (6) κατωτέρω) μεταξύ τους όπως προβλέπεται στο Άρθρο 6 της Συμφωνίας μεταξύ των Πιστωτών, ή
     (β) οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, τα οποία απορρέουν από ένα Δάνειο, στο Κράτος Μέλος που είναι ο εγγυητής του.
(5) Κάθε τέτοια εκχώρηση και μεταβίβαση γίνεται σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 13.
(6) Μετά από την εκχώρηση και μεταβίβαση οιωνδήποτε δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων, οι συγκεκριμένοι Δανειστές οφείλουν αμελλητί να γνωστοποιούν εγγράφως στο Δανειολήπτη μια τέτοια εκχώρηση και μεταβίβαση.
3. ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ
(1) Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Σύμβασης και του Μνημονίου Συνεννόησης, ο Δανειολήπτης μπορεί,...................

Πίνακας 1. Ελλάδα. Δημοσιονομικά μέτρα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα 2010
σε εκ. Ευρώ
                                    % του ΑΕΠ                                       Έσοδα                                             0,5

Αύξηση του ΦΠΑ              0,3                                              800
Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα
                                          0,1                                              200
Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα
200
0,1
Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ποτά
50
0,0
Έξοδα
1,9
Μείωση του μισθολογικού κόστους μέσω μείωσης 13ου και 14ου μισθού και των επιδομάτων
1100
0,5
Ενδιάμεση κατανάλωση
700
0,3
Μειώσεις στις συντάξεις (στις υψηλότερες συντάξεις)
350
0,1
Αναστολή της β’ δόσης του επιδόματος αλληλεγγύης
400
0,2
Μείωση των συντάξεων μέσω της μείωσης της 13ης και 14ης σύνταξης
1500
0,6
Μείωση των δημόσιων επενδύσεων
500
0,2
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ
5800
2,5
2011
σε εκ. Ευρώ
% του ΑΕΠ
Μεταφορά επίπτωσης από το προηγούμενο έτος
1,1
Αύξηση του ΦΠΑ
1000
0,4
Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα
250
0,1
Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα
300
0,1
Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ποτά
50
0,0
Μείωση του μισθολογικού κόστους μέσω μείωσης 13ου και 14ου μισθού και επιδομάτων
400
0,2
Μείωση των συντάξεων μέσω της μείωσης της 13ης και 14ης σύνταξης
500
0,2
Έσοδα
2,2
Φορολόγηση των αυθαιρέτων κτισμάτων
800
0,4
Φόρος πολυτελείας
100
0,0
Λογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος
50
0,0
Δικαιώματα τυχερών παιγνίων
200
0,1
Άδειες τυχερών παιγνίων
500
0,2
Ειδική εισφορά σε κερδοφόρες επιχειρήσεις
600
0,3
Τέλος διατήρησης ημιυπαίθριων
500
0,2
ΦΠΑ – αλλαγές στις υποκατηγορίες και διεύρυνση της βάσης
1000
0,4
Πράσινα τέλη
300
0,1
Τεκμήρια φορολόγησης
400
0,2
Αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων
400
0,2
Φορολογία των αμοιβών σε είδος (αυτοκίνητα)
150
0,1
Έξοδα
1,0
Ενδιάμεση κατανάλωση
300
0,1
Εξοικονόμηση από την εισαγωγή ενοποιημένου συστήματος πληρωμής μισθών Δημοσίου
100
0,0
Πάγωμα συντάξεων
100
0,0
Εξοικονόμηση πόρων από τον «Καλλικράτη»
500
0,2
Μειώσεις στις συντάξεις (στις υψηλότερες συντάξεις)
150
0,1
Μείωση των δημόσιων επενδύσεων
500
0,2
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ              9150                                 4.1

Κάποτε για να συνάψεις μια τέτοια σύμβαση δανείου ως χώρα έπρεπε να είχες χάσει σε πόλεμο.

Σήμερα ανακάζεσαι να δανειστείς από τους λαούς της Ευρώπης ώστε να είσαι συμμέτοχος και δακτυλοδειχτούμενος. Αναλυτικά το ποσό του δανείου μας αντοιστιχεί ανα κάτοικο της ΕΕ (ο Ιρλανδός επιβαρύνεται περισσότερο με 78 €), όπως παρακάτω: 

Xώρα Ποσό
δανεισμού
Πληθυσμός Ανά κάτοικο
Ιρλανδία 347.439.121 4.450.000 78
Φινλανδία 392.233.649 5.326.300 74
Βέλγιο 758.754.238 10.750.000 71
Σλοβενία 102.852.240 2.032.400 51
Λουξεμβούργο 13.800.170 493.500 28
Ολλανδία 315.042.008 16.485.800 19
Αυστρία 153.381.743 8.355.300 18
Γερμανία 1.495.924.232 82.002.400 18
Γαλλία 1.123.382.831 62.449.000 18
Ιταλία 987.150.584 60.045.100 16
Ισπανία 655.962.298 45.828.200 14
Κύπρος 10.814.215 796.900 14
Πορτογαλία 138.270.280 10.627.300 13
Μάλτα 4.992.391 413.600 12
Σύνολο 6.500.000.000 310.055.800 20,96

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου